Sylvia Kuiper-Tap - tekenen en schilderen - atelier Artisyl - www.artisyl.nl,

Gerreke van Veen - keramiek - ateler Ecru - www.ecru.nl,

Marjan de Mol - textielkunst - www.tlevv.nl,

Nel de Mol - fotografie - www.zeeinzicht.com,

Ricky Kanters - keramiek en glas - www.rickykanters.nl,

Dick den Hoed - schilderkunst -www.hoedhoed@live.nl,

Joke Hardenbol - textiel en papier - www.waterleliedesign.nl,

Trudy Vissers -   www.atelier-vivace.nl,

Zaza Wouters - tekenen -    www.zazaza.nl

 

Connie Braanker:  kijk voor de mooiste keramiek op de site van Connie -
                            
www.dekleister.nl